GDPR / ZOOÚ - Broilking

GDPR / ZOOÚ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné a účinné od 24. 5. 2018.
Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) obchodní společnosti King ditribution s.r.o, IČ: 04786343, Pražská 299, 257 21 Poříčí nad Sázavou, spis C 74001 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „my“ nebo „King distribution“).
Vzhledem k tomu, že jsme správcem osobních údajů, informujeme Vás jako uživatele webové stránky https://www.broilking.cz, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.
1) Na koho a kde se na nás obrátit v případě požadavku na sdělení informací?
Využijte prosím email: info@broilking.cz
2) Jaký je právní důvod zpracování vašich osobních údajů a dalších informací?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
• poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
• abychom mohli reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
• abychom Vám zasílali obchodní sdělení,
• registrace prvního majitele grilu za účelem poskytnutí prodloužené záruky ze strany výrobce
• nebo abychom chránili naše práva.
Vaše osobní údaje tedy především zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování našich služeb.
Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:
• plnění smlouvy v případě poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
• splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
• náš oprávněný zájem v případě zasílání obchodních sdělení nebo ochrany našich práv, nebo
• případný souhlas v případě zasílání obchodních sdělení.

3) Jaké údaje a jak dlouhou dobu uchováváme?
Pro účely poskytování našich služeb nebo uzavírání smluv o Vás můžeme ze zákona zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, adresu, IČ, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
V případě, že nepředáte tyto údaje, nemůžeme poskytovat naše služby, protože jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do dvou měsíců od skončení poslední komunikace. Dva měsíce se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově obchodních jednání.
Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí můžeme zpracovávat jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, e-mailovou adresu. Bez těchto údajů nejsme schopni zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje můžeme zpracovávat až do 1 roku od vyřízení Vaší žádosti.
Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme jméno, příjmení, případně název obchodní firmy a e-mailovou adresu. Bez těchto údajů Vám nejsme schopni zasílat obchodní sdělení. Osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání obchodních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním. Odhlásit se můžete vždy po obdržení emailu s obchodním sdělením v jeho patičce.
Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.
4) Zasílání obchodního sdělení
Pokud jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, tzn. poskytli jsme Vám službu, můžeme vám zasílat obchodní sdělení, které souvisí s vaším nákupem. Požádání o nezasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv bez sankcí. V obchodních sděleních budou informace ohledně našich služeb, produktech nebo zajímavých věcech, které by Vás mohly v souvislosti s Vám poskytnutým plněním zajímat.
Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení. Můžete tak učinit na naše kontaktní e-mailové adrese nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahující obchodní sdělení.
Obchodní sdělení Vám také můžeme zasílat, pokud jste nám předem udělili souhlas, aniž bychom s Vámi uzavřeli smlouvu o našich službách. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zprávou na naše kontaktní e-mailové adresy nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahující obchodní sdělení.
5) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim subdodavatelům, jakožto našim zpracovatelům osobních údajů. Může se například jednat o osoby, které s námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce či společnosti poskytující cloudové nebo online marketingové služby či služby e-mailingu, účetní atp.
6) Předávání informací do třetích zemí
Pro zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation. Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:
• služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
• služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Shromažďujeme na webových stránkách soubory cookies třetích stran:
Google Analytics
Účel: Získání statistických informací
Expirace: Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Google Adwords
Účel: identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)
Expirace: 540 dnů
Seznam.cz
Účel: identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)
Expirace: 540 dnů
Pixel Facebook
Účel: identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)
Expirace: 180 dnů
7) Vaše práva
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje máte právo na:
• přístup k těmto osobním údajům,
• opravu osobních údajů,
• výmaz osobních údajů,
• případně omezení zpracování osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/.
9) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:
• účel zpracování,
• kategorie osobních údajů,
• příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
• doba po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
• právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu,
• veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
• že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
• v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abychom opravili nepřesné údaje, případně je doplnili, a to v souladu s čl. 16 GDPR.
Právo na výmaz znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musíme pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:
• osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
• došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
• vznesli jste námitku proti zpracování,
• zpracování je protiprávní,
• výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.
Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abychom Vám předali Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.
10) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Výslovně Vás upozorňujeme na Vaše právo vznést námitku. Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme se zasíláním obchodních sdělení, případně s přímým marketingem.
Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.
Vznést námitku můžete na naši e-mailovou adresu info@broilking.cz

Infolinka:
+420 774 154 484

E-mail:
info@broilking.cz